,

9 Ιουνίου, 2020

Press Room

Δήμος Βισαλτίας: Διαγωνισμός για εξοπλισμό παιδικών χαρών


Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας, Δημητριτσίου, Βέργης, Τραγίλου, Καλλιθέας του Δήμου Βισαλτίας» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 5400/02-06-2020 Διακήρυξη.
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected]

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2322353445 (αρμόδια υπάλληλος Ανθυμίδου Ε.) και 2322353411 (αρμόδιος υπάλληλος Ντάλλης Σ.).

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές

Απόφαση ΟΕ για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών

Απόφαση ΟΕ περί έγκρισης των όρων του διαγωνισμού

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Φύλλα Συμμόρφωσης