Δήμος Σερρών: 17η δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση Ο.Ε.


Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Έχοντας υπόψη:
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική
Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων,
των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά
τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής
δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον
Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική
Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
– τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και
– την υπ’ αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
Σας προσκαλούμε, στην 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που
θα γίνει δια τηλεδιασκέψεως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00′ μ., μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στη συνεδρίαση για
την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΑΚ100/6-8-2020 Ανακοπή, που άσκησε
η Βασιλική Πεχλιβάνη του Λάμπρου, στρεφόμενη κατά του Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σερρών” και κατά του υπ’ αριθμ. 4033/15-
7-2020 χρηματικού καταλόγου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών.
1
ΘΕΜΑ 2ο
: Ορισμός εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να
εκπροσωπήσει τον Δήμο Σερρών, ενώπιον Πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας σε υποθέσεις
των εταιριών “ENERGA” και “HELLAS POWER”.
ΘΕΜΑ 3ο
: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (Νέα Τακτική Διαδικασία), στη συνεδρίαση για την
συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ΜΤ-Ν 42/7-4-2021 Αγωγή, που άσκησε η
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.”, στρεφόμενη κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος
Σερρών”.
ΘΕΜΑ 4ο
: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στη συνεδρίαση για την συζήτηση της με αριθμό
κατάθεσης ΜΤ- Ν 45/7-4-2021 Αγωγή, που άσκησαν η Ελένη Καραγκιόζη κ.λ.π.,
στρεφόμενη κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση του πρακτικού 1 Επιτροπής Διαγωνισμών, ελέγχου και αξιολόγησης
των δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
ανάθεσης της σύμβασης της μελέτης «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών
μονάδων Δήμου Σερρών» με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
“93092”, προϋπολογισμού 367.475,57 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση του πρακτικού 1 Επιτροπής Διαγωνισμών, ελέγχου και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης της
σύμβασης της μελέτης «Aναβάθμιση Δημόσιου Χώρου Περιοχής Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020», προϋπολογισμού 123.951,13 € με Φ.Π.Α. 24%.
ΘΕΜΑ 7ο :Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ”, με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. “93060”.
2
ΘΕΜΑ 8ο
: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 05/2020 επικαιροποιημένης μελέτης της Διεύθυνσης
Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, για την διενέργεια της παροχής υπηρεσίας με
τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως», προϋπολογισμού
261.069,60€ με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 9ο
: Έγκριση 7oυ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού
συνεργάτη του εταίρου Δήμος Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient
agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)» στα
πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009″.
ΘΕΜΑ 10ο
:Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (β΄
φάση)».
ΘΕΜΑ 11ο
:Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».
ΘΕΜΑ 12ο
:Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. ) του έργου
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ1 ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΞΕΝΑΚΗ».
ΘΕΜΑ 13ο
:Κατάρτιση όρων νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την εγκατάσταση
δικτύου κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού.
ΘΕΜΑ 14ο
:Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ1 ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΞΕΝΑΚΗ».
ΘΕΜΑ 15ο
: Έγκριση της υπ’ αρ. 41/2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής &
Αθλητισμού Δήμου Σερρών” με θέμα «Παραχώρηση χορτοκοπτικού τρακτέρ στο Δήμο
Σερρών (Αντιδημαρχία συντήρησης και κίνησης οχημάτων) ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη
απόφασης».
3
ΘΕΜΑ 16ο
: Έγκριση της υπ’ αρ. 46/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού Δήμου
Σερρών” με θέμα «Έγκριση απολογισμών κληροδοτημάτων Κωνσταντίνου Τσιάγκα και
Αφροδίτης Σιόλα οικ. Έτους 2020, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».
ΘΕΜΑ 17ο
:Έγκριση της υπ’ αρ. 49/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού Δήμου
Σερρών” με θέμα «Έγκριση ισολογισμών κληροδοτημάτων Κωνσταντίνου Τσιάγκα και
Αφροδίτης Σιόλα οικ. Έτους 2020, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».
ΘΕΜΑ 18ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.364,00 € με Φ.Π.Α., για την
δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών”.
ΘΕΜΑ 19ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., για την
προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος γεωγραφικών διαδικτυακών
υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 20ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 911,40 € με Φ.Π.Α., για τη
δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων
της χώρας”.
ΘΕΜΑ 21
ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1500,00€ με Φ.Π.Α., για τη δαπάνη για την
καταβολή “Έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος πρώην Δημάρχου Δήμου Σερρών,
Γεωργούλα Γεωργίου”.
ΘΕΜΑ 22ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 54,43€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή
ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κ. Αρβανίτη Σταυρούλα.
ΘΕΜΑ 23ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 290,08€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή
ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κ. Κοτρίδη Παναγιώτη του
Θεοδώρου.
4
ΘΕΜΑ 24ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 50,50€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή
ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην κ. Δερβίση Μαρία του Περικλή.
ΘΕΜΑ 25ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.933,28€ με Φ.Π.Α., για την
πληρωμή δαπάνης προς το ΔΕΔΔΗΕ για το κτίριο του Κληροδοτήματος
Αποστολίδη.
ΘΕΜΑ 26ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 4.999,69€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια
κηποτεχνικών αναλώσιμων εργαλείων.
ΘΕΜΑ 27ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 15.896,80€ με Φ.Π.Α., για την υπηρεσία
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για τα έτη 2021-2022-2023.
ΘΕΜΑ 28ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια
φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σερρών του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 29ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 761,11 € με Φ.Π.Α., για την
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του συστήματος γραμματοσήμανσης του Δήμου
Σερρών και προμήθεια μελανωτήρων γραμματοσήμανσης.
ΘΕΜΑ 30ο
: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.679,95 € με Φ.Π.Α., για την
παροχή υπηρεσιών για την τεχνική εξυπηρέτηση αυτόματου συστήματος
εμφακέλωσης του Δήμου Σερρών και προμήθεια ειδικού υγρού (κυτίο/4 τεμ.) για το
Σύστημα Εμφακέλωσης.
ΘΕΜΑ 31ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 5.110,16 € με Φ.Π.Α., για την προμήθεια,
εγκατάσταση και παραμετροποίηση 3 τηλεφωνικών κέντρων.
ΘΕΜΑ 32ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.103,40 € με Φ.Π.Α., για την
δαπάνη δημοσίευσης διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου “Ενεργειακή
Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στον Δήμο Σερρών”, στις εφημερίδες “Σημερινή”,
“Πανσερραϊκή” και “Ελεύθερο Βήμα”.
5
ΘΕΜΑ 33ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.283,40 € με Φ.Π.Α.,
για την πληρωμή των εφημερίδων “ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ” και “ΣΗΜΕΡΙΝΗ” για τη
δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης: “Αναπροσαρμογή –
επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου
Ομονοίας Δήμου Σερρών”.
ΘΕΜΑ 34ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.,
για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 35ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 915,00 € για τη φιλοξενία δημότη
με ειδικές ανάγκες και οικονομική αδυναμία, σε ξενοδοχείο.
ΘΕΜΑ 36ο
:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 7.890,00 € για την προμήθεια
υλικοτεχνικού εξοπλισμού από τον Δήμο Σερρών στο Ε.Κ.Α.Β. Σερρών για την
ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας λόγω των αυξημένων αναγκών
από την πανδημία του SARS-CoV-2 (COVID-19).
ΘΕΜΑ 37ο :Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020, για τον έλεγχο υλοποίησης –
εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.