,

9 Μαρτίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Τρεις θέσεις στο Νοσοκομείο Σερρών για άσκηση ιατρών στην ειδικότητα Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας


Από την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας γίνεται γνωστό ότι με την αριθμ. Υ7α/Γ.Π/οικ 49891/20-4-2007 (ΦΕΚ 607/24-4-2007 Τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση αναγνωρίστηκε το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για δύο (2) χρόνια άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας.

Στο αναφερόμενο Νοσοκομείο με την αριθμ. Γ2α/64079/16-11-2020 (ΦΕΚ 5152/20-11-2020 Τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση μετατράπηκαν μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής η οποία είχε συσταθεί με την υπό στοιχείο Α3β/οικ.2039/06-02-1989 Κ.Υ.Α. (Β΄110), μία οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας ουρολογίας η οποία είχε συσταθεί με την υπό στοιχείο Υ4α/5245/95/13-10-1995 Κ.Υ.Α. (Β΄897) και μια οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Μικροβιολογίας η οποία είχε συσταθεί με την υπό στοιχείο Α3β/841/25-4-1985 Κ.Υ.Α. (Β΄278), σε τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Η πλήρωση των πιο πάνω (3) θέσεων σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διευθύντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και στην οποία θα παρίστανται δύο (2) από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.

Στην κλήρωση  μπορούν να λάβουν μέρος όσοι Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης-πρόσληψης:

1. Οι Ιατροί που έχουν υποβάλλει αίτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσοκομείο.

2.  Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της ειδικότητας Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας.
Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση, ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την πραγματοποίηση της κλήρωσης.
Οι γιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτησή τους, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/04/2021 έως  και   21/04/2021, δέκα (10) εργάσιμες μέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών τηλ. 2321350318, 2321350475.

φωτιστικά inde.gr