, , ,

2 Ιουλίου, 2021

Press Room

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών: Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης


 

Έχοντας υπόψη:

– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,

– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,

– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.  και

– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,

σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 7 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων σε διεθνείς συναντήσεις και διοργάνωση διεθνούς συνάντησης στις Σέρρες στο πλαίσιο του έργου ¨Europe Reunited¨ με το ακρωνύμιο rEUnite.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2020 στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.    

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2020 στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση σχεδίου κανονισμού παραχώρησης σχολικών χώρων της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Σιαμάγκας Δ. 

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Σιαμάγκας Δ. 

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Σιαμάγκας Δ. 

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αύλειων χώρων 1ου Γυμνασίου και 3ου Γυμνασίου Δήμου Σερρών, για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στις 12 και 28 Ιουλίου 2021.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Σιαμάγκας Δ. 

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση χορήγησης βραβείων ¨Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Σιαμάγκας Δ. 

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση τροποποίησης της αρ. 602/1997 ΑΔΣ περί αλλαγής ονόματος υπόχρεου παραχώρησης οικογενειακού τάφου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:

α) της  υπ’ αριθμ. 130/2021   με   θέμα: ¨Έγκριση   τροποποίησης   του

ισχύοντος  Εσωτερικού  Κανονισμού  Υπηρεσιών  της  ΔΗ.Κ.Ε.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών¨  και

β) της   υπ’ αριθμ.   131/2021  με  θέμα: ¨Έγκριση  τροποποίησης  του

Κανονισμού Προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Γάτσιος Ι. 

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση απαλλαγής από ημερήσιο τέλος σε επαγγελματία πωλήτρια λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.  

ΘΕΜΑ  14ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:

 α) Αναμόρφωση (23η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ και εργοδοτικών εισφορών τους,

β) Αναμόρφωση (24η) εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ. έτους  2021

που αφορά την αποδοχή ποσού 135.660,00 € για  επιχορήγηση  Δήμων  για

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ,

γ) Αναμόρφωση (25η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την αποδοχή ποσού 11.481,36 € για καταβολή αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19,

δ) Αναμόρφωση (26η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά τη δημιουργία κωδικού εξόδων για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη για το λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία και τις επιπλέον υπηρεσίες   και

ε) Αναμόρφωση (27η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ έτους 2021 που αφορά τη δημιουργία κωδικού εξόδου για την Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο δίκτυο με την επωνυμία ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ¨ και διακριτικό τίτλο ¨S.D.G. 17 GREECE¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας, χώρων λειτουργίας κυλικείων και καταστημάτων πρώτης ανάγκης στη Δομή Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή Ανιθαγενών Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση παράτασης μίσθωσης, ακινήτων επί της οδού Αν. Δημητρίου 10, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση παράτασης μίσθωσης, καταστήματος εμβαδού 13,50 τ.μ. επί της οδού Θέμιδος 2 στις Σέρρες, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Περί εκμίσθωσης ή μη δια δημοπρασίας, τμήματος του υπ’ αρ. 1137 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Περί εκμίσθωσης ή μη δια δημοπρασίας, του υπ’ αρ. 337 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Χριστός.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση όρων απ’ ευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 0,24 τ.μ. στην ιδιοκτησία της κ. Κιολεμένη Ευθυμίας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Χορήγηση συναίνεσης για διόρθωση προδήλου σφάλματος και  γεωμετρικών στοιχείων στα με αριθμούς ΚΑΕΚ 441212621003, 44121ΕΚ000386, και 44121ΕΚ00387 ακίνητα της πόλης των Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της ¨Ιωαννίδου Μαρίας – Χρυσοβαλάντω¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου Νέας Ζίχνης για τα έργα: ¨Ανόρυξη νέας υδρευτικής  γεώτρησης Αλιστράτης¨ και ¨Ανόρυξη νέας υδρευτικής  γεώτρησης Σφελινού¨.                                                                                                                               

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης για το έργο ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια – 3ΕΜ¨.                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Βελτίωση προσβασιμό-τητας και οδικής ασφάλειας στην επέκταση της οδού Μ. Αλεξάνδρου (1ο χλμ. Σερρών-Δράμας) από τον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων έως το χείμαρρο Αγίου Γεωργίου¨.                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών επαληθευτή/ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου δαπανών (7ο πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με ακρωνύμιο Green Crew.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των παραδοτέων 2.2.2 ¨Υλικό ενημέρωσης¨, 2.2.3 ¨Πραγματοποίηση εκδηλώσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης¨ και 5.2.2 ¨Δράσεις κατάρτισης – εκπαίδευσης¨ του έργου ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια¨ με ακρωνύμιο 3ΕΜ.                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών έτους 2016¨.                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Κατάρτιση Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας αυτοματοποιη-μένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σερρών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 462 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Επταμύλων.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Πλαταιών 4 (με Γρ. Ρακιτζή) στις Σέρρες.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  34ο:   Θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Philippos Xenia Hotel.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στην οδό Προύσσης.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων στην οδό Κερασούντος 5.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  37ο:   Θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης για 2 οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας στην οδό Μεραρχίας 94.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  38ο:   Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ρωμανού.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  39ο:   Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ΙΑΕ Παρίσης EUROMEDICA στην οδό Εθν. Αντίστασης 10.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  40ο:   Πρόταση ονομασίας τριών πάρκων στην πόλη των Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

                                                                        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

 

Κοινοποίηση:

 1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 2. κ. Δ/ντή Διοικητικών
 3. κ. Δ/ντή Οικονομικών
 4. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.
 5. κ. Δ/ντή Καθαριότητας
 6. κ. Δ/ντή Ανάπτυξης & Αγροτ. Οικονομίας
 7. κ. Δ/ντή Κοινων.Προστασ.,Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού
 8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 9. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
 10. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
 11. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

Π. Κωστοπούλου 2

 1. Εμπορικό Σύλλογο

Π. Κωστοπούλου 2

 1. ΟΕΒΕΣ

Π. Κωστοπούλου 2

 1. Οικονομικό Επιμελητήριο

Κ. Καραμανλή 14

 1. Δικηγορικό Σύλλογο

Κ. Καραμανλή 53

 1. Ιατρικό Σύλλογο

Τσαλοπούλου 12

 1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Π. Μελά 16

 1. Τ.Ε.Ι. Σερρών

Ενταύθα

 1. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:

– Σερρών

– Μητρουσίου

– Λευκώνα

– Σκουτάρεως

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

 1. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:

– Αγίας Ελένης

– Αδελφικού

– Αναγέννησης

– Άνω Βροντούς

– Άνω Καμήλας

– Βαμβακιάς

– Βαμβακούσσης

– Ελαιώνος

– Επταμύλων

– Καλών Δένδρων

– Κάτω Καμήλας

– Κουβουκλίου

– Κουμαριάς

– Κωνσταντινάτου

– Μονοκκλησιάς

– Οινούσας

– Ορεινής

– Πεπονιάς

– Προβατά

– Χριστός

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)