, , ,

24 Ιουλίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δήμος Σερρών: Πρόσκληση στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


 

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 2) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατε-πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), καθώς και την υπ’ αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 31η τακτική συνε-δρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα από 13:00΄ μ.μ. έως 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:Έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ», στο Επιχειρησιακό Πρό-γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτε-ραιότητας 14«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρη-σιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υ-πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115, Α.Π. ΕΥΔ/Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25.05.2020 και τίτλο «Δημιουργία Πρά-σινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

 

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επι-τροπής Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

φωτιστικά inde.gr