, , ,

27 Σεπτεμβρίου, 2021

Press Room

Δήμος Εμμανουήλ Παππά: Ανακοίνωση για Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις


Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 66 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-2021
τεύχος Α’), αναφέρεται:
«Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης
ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς
τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει
ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις
31.12.2021.».
Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση υποχρεούνται να καταβάλουν τα Δημοτικά Τέλη
που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, μέχρι
την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που
προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.
Καλούνται οι Δημότες που έχουν διαφορά στα τετραγωνικά μέτρα που είναι
δηλωμένα στο Δήμο με αυτά που δηλώνουν στο Ε9, να εκμεταλλευτούν την
παραπάνω νομοθετική ρύθμιση που ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και να
δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά, ώστε να αποφύγουν το πρόστιμο που θα
προκύψει έπειτα από την αυτεπάγγελτη διασταύρωση των στοιχείων, που
ισοδυναμεί με χρέωση στο διπλάσιο των επιπλέον τετραγωνικών της τελευταίας
πενταετίας.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα
https://tetragonika.govapp.gr/, όπου ο καθένας θα μπορεί να προχωρήσει μόνος του
στις αλλαγές, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα
είναι:
1. Αίτηση.
2. Πρόσφατος Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις).
3. Το τελευταίο Ε9.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 2321352636 και 2321352638.