15 Ιουνίου, 2020

Press Room

Υπουργείο Εργασίας: Αυτό είναι το έντυπο ένταξης στο πρόγραμμα «Συν-εργασία»


Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προστίθεται, μεταξύ άλλων, το ειδικό έντυπο «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), α) οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται, με τις σχετικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες τους, β) στους δε εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στο μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καλούνται ανά μήνα, εκκινώντας από σήμερα 15 Ιουνίου 2020, να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, βάσει του συγκεκριμένου άρθρου, στο ειδικό έντυπο «Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Επίσης, δηλώνουν στο ίδιο έντυπο, κατά την Α’ φάση υποβολής:

α) τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη, β) το μήνα ένταξης στο μηχανισμό, γ) τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, δ) το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα) και ε) το ωράριο μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα.

Οι ίδιες ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τη Β’ φάση υποβολής, εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης:

  • α) Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων, κατά την Α’ φάση, εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  • β) Τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων, κατά την Α’ φάση, εργαζομένων.
  • γ) Τις καταβαλλόμενες αποδοχές, κατά το μήνα ένταξής τους, με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες, κατά την Α’ φάση, εργαζόμενους.
  • δ) Τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του δικαιούχου-εργαζομένου.