28 Ιουλίου, 2020

Press Room

Υπουργείο Ανάπτυξης: Τι αλλάζει στην αγορά για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου


Τα έξι βασικότερα σημεία του νόμου για την «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο οι σημαντικότερες ρυθμίσεις είναι οι εξής

Συστήνεται νέα Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της αγοράς για:

 • την πάταξη του παράνομου εμπορίου,
 • την εποπτεία και έλεγχο της αγοράς στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών,
 • την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλο το φάσμα του εμπορίου (φυσικό και ηλεκτρονικό).
 • την υπεραξία της διανοητικής ιδιοκτησίας,

-την ένταση του υγιούς ανταγωνισμού

Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα:

Η πρόσκληση των εταίρων μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Στο εξής η ΙΚΕ θα συστήνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Πέραν της δυνατότητας της ηλεκτρονικής σύστασης με πρότυπο καταστατικό, παρέχεται πλέον και η δυνατότητα χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Δημιουργείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα ELEVATE GREECE

για την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών -Επιχειρήσεων, που «ξεκλειδώνει» τη δυνατότητα για την παροχή στοχευμένων κινήτρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις νεοφυείς επιχειρήσεις που εντάσσονται σ’ αυτό.Ενισχύεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη μέσω της αύξησης του συντελεστή των φορολογικών κινήτρων του ‘Αρθρου 22 Α του ν.4172/2013 και της επιτάχυνσης της διαδικασίας πιστοποίησης των δαπανών για Ε&Α

Ενισχύεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη μέσω της αύξησης του συντελεστή των φορολογικών κινήτρων του ‘Αρθρου 22 Α του ν.4172/2013 και της επιτάχυνσης της διαδικασίας πιστοποίησης των δαπανών για Ε&Α

 • Αύξηση από +30% σε +100% του συντελεστή υπερ-έκπτωσης των δαπανών των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε & Α) ως ισχυρότερο κίνητρο για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα Ε & Α.
 • Μεταρρύθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης των δαπανών για Ε&Α με την εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας μέσω ορκωτών ελεγκτών, ενώ τίθεται αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών για την έγκριση του φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών σχεδίων από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Ρυθμίσεις της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την άρση των διοικητικών εμποδίων

 • Αίρονται διοικητικές ασάφειες αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων, οικονομικής δραστηριότητας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης άξιας.

Διευκολύνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης τους

 • Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους.
 • Διευκολύνεται η σύζευξη του συστήματος έρευνας και καινοτομίας με το παραγωγικό σύστημα της χώρας.
 • Παρατείνονται για δέκα μήνες οι προθεσμίες που έχουν τεθεί προς υλοποίηση στους ν.3982/2011 και 4302/2014 στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στις προθεσμίες που τίθενται για ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.
 • Παρατείνεται έως 31/12/2021 η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.
 • Καθίσταται υποχρεωτική η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης, όσον αφορά στις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, προς τους αρμόδιους φορείς: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Εταιρείες Διανομής Αερίου, ΔΕΥΑ και τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.
 • Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ανακτά δυνατότητα καθιέρωσης σημάτων πιστοποίησης.

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ- ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ