1 Σεπτεμβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Το νέο πλαίσιο για τους ναυαγοσώστες, πότε είναι υποχρεωτική η πρόσληψη, πώς βγαίνει η άδεια


Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τις Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, την χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη και την υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.Το νέο πλα

Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού επιτρέπεται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες, εφόσον, προηγουμένως, εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή.

Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους αθροιστικά:

– Υποβάλουν σε Λιμενική Αρχή αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης αυτού.

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει
να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση
του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για
τα κακουργήματα.».

4) Πρόσφατα (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής
άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως
από δικηγόρο.

5) Τρεις (3) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.
6) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την επιτροπή του άρθρου 6, σε περιοχή δικαιοδοσίας έκαστης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία περιοχή καθορίζεται κατόπιν πρότασης του προέδρου της Ένωσης και έκδοσης σχετικής απόφασης της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.

Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων διαφοροποιείται ανά μήνα. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διενέργεια εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών είναι δύο (02) άτομα. Ο πρόεδρος της επιτροπής, μία ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, με δική του μέριμνα, παραλαμβάνει από τις Λιμενικές Αρχές, που υπάγονται στην Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις, λίστες με τα ονόματα και τον αριθμό των υποψηφίων, οι αιτήσεις των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 ή/και των διατάξεων των παραγράφων 12 και 15.

Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, με μέριμνα της Ένωσης, αποστέλλεται, στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, συγκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων, αναφέροντας τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου. Με έγκριση της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν πρότασης του προέδρου της Ένωσης, το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων, δύναται να τροποποιείται.

Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα, που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων
ανέρχεται στις πενήντα (50).

Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία δεξαμενής τουλάχιστον χιλίων (1000) ερωτήσεων κλειστού τύπου, με τρεις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μίας μόνο σωστής. Επιπλέον, μεριμνά για τη δημιουργία τράπεζας τουλάχιστον εκατό (100) μοναδικών αριθμημένων ερωτηματολογίων των πενήντα (50) ερωτήσεων έκαστο, οι οποίες επιλέγονται
αποκλειστικά από την παραπάνω δεξαμενή ερωτήσεων και καλύπτουν τα θεματικά αντικείμενα.

Η θεωρητική εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε σαράντα επτά (47), τουλάχιστον, ερωτήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των
φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης που έχει διορθωθεi.

Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε θαλάσσιο χώρο ή και τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα), που έχουν προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα αποτελέσματα αυτών καταγράφονται στο φύλλο εξέτασης.

Η πρακτική εξέταση που αφορά στους τρόπους διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία, στη χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων, καθώς και στην έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων διενεργείται υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο. Για την εύρεση της αίθουσας στην οποία γίνεται η θεωρητική εξέταση, καθώς
και του θαλάσσιου χώρου ή και του τεχνητού κολυμβητηρίου (πισίνα) της παραγράφου αυτής, υπεύθυνη είναι η Ένωση, η οποία διαθέτει επίσης στον πρόεδρο της επιτροπής του άρθρου 6, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την διενέργεια των εξετάσεων.

Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού

Οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” (“ΕΤ.Α.Δ.
Α.Ε.”)], υποχρεούνται, όπως:
α) Προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3), τουλάχιστον, ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών.

Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν και όσοι διοργανώνουν κάθε είδους ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στον αιγιαλό ή/και στην παραλία ή σε θαλάσσια περιοχή, καθώς και κάθε είδους ναυταθλητικούς και κολυμβητικούς αγώνες, πλην εκείνων των αθλητικών συναντήσεων, των οποίων η διεξαγωγή αδειοδοτείται σύμφωνα με τον ν. 2725/1999
(Α’ 121). Σε όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η ύπαρξη του βάθρου που προβλέπεται στο άρθρο 9 δεν είναι υποχρεωτική. Ο υπόχρεος διοργανωτής οφείλει να αναθέτει τη ναυαγοσωστική κάλυψη σε λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη των αγώνων και εκδηλώσεων.

Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν και οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν άδεια λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης, εφόσον γίνεται χρήση θαλάσσιου χώρου. Ο υπόχρεος φορέας οφείλει να προσλαμβάνει τουλάχιστον έναν (01) ναυαγοσώστη

δείτε όλο το προεδρικό διάταγμα για τους ναυαγοσώστες εδώ

φωτιστικά inde.gr