12 Αυγούστου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Συνεδριάζει αύριο στις 10:00 το πρωί η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών


Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη στις 10:00 το πρωί η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών.
Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του πρακτικού 4/30-07-2020  της επιτροπής  διαγωνισμού  ελέγχου  των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών για τα έτη 2020 & 2021» προϋπολογισμού 120.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 148.800,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  τροποποίησης της υπ’ αρ.31922/24-10-2019 διετούς σύμβασης με τίτλο «Διαχείρηση ογκωδών και αποβλήτων  εκσκαφών, κατασκευών κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών, του Δήμου Σερρών έτους 2019-2020» ως προς το οικονομικό αντικείμενο με ποσοσστό 10% και συγκεκριμένα ποσού 17.981,00 € χωρίς ΦΠΑ και 22.296,44€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση   εξειδίκευσης   πίστωσης συνολικού ποσού 1.574,15€, για   την  προμήθεια  ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4594, ΚΗΗ-4592, ΚΗΗ-4593 και ΚΗΗ-4595 αυτοκινήτων του Δήμου Σερρών

φωτιστικά inde.gr