3 Σεπτεμβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Στο elevategreece.gov.gr οι αιτήσεις για το Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων


Την σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο Μητρώο προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα μπορούν να αντλήσουν κρατικές επιδοτήσεις ενώ η ένταξη στο Μητρώο γίνεται με αίτηση στην πλατφόρμα elevategreece.gov.gr

Σύμφωνα με την απόφαση η εγγραφή μίας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο Κρατικών Ενισχύσεων. Για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο Μητρώο πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση για την συγκεκριμένη ενίσχυση. Προκειμένου να καταστεί δικαιούχος θα αξιολογείται με βάση την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης.

Η νεοφυής επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ανωτέρω Μητρώο, θα απολαμβάνει εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος.

Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας, κατά την διαδικασία υποβολής οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Elevate Greece (elevategreece.gov.gr) τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

1. Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. elevategreece.gov.gr και σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα Αποδοχής Δημοσιοποίησης. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο ως άνω Εθνικό Μητρώο απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

– Να αποτελούν νομικό πρόσωπο με έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή να διατηρούν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφ’ όσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (ήτοι διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ).

Να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.3. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-νωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020, οι ΕΜΕ από 1/1/2019 – 31/12/2019 κ.ο.κ.).

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λο-γιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές κα-ταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

όλη η απόφαση σε ΦΕΚ