22 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

Σέρρες: Eνημέρωση αθλητικών φορέων


Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σερρών, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών φορέων (σωματεία- ενώσεις), σας ενημερώνει για τα εξής :

Οι αθλητικοί φορείς (σωματεία – ενώσεις) θα πρέπει να εναρμονίσουν τις διαδικασίες λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στον νέο αθλητικό νόμο 4726/2020 ΦΕΚ Α 181/18-9-2020 (ο οποίος τροποποιεί άρθρα του ν. 2725/1999 ΦΕΚ Α΄ 121)

Προσοχή! Ορισμένες από τις διατάξεις θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα λόγω καταληκτικών χρονικών ορίων.

Αθλητικός φορέας που αμελήσει να εφαρμόσει τα οριζόμενα του ανωτέρου νόμου, θα χάσει αυτοδίκαια:

– την ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ, με ταυτόχρονη διαγραφή του από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων,

– το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 66 ν. 4735 Α΄ 197/12-10-2020). Ταυτόχρονα διαγράφεται από το μητρώο των μελών της Ένωσης ή της Ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης Αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας

– τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ευεργετικών παροχών της ΓΓΑ αθλητές του (προπονητές-συνοδοί) που επιτυγχάνουν σημαντικές αθλητικές διακρίσεις, κ.α.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεις και εν γένει των χώρων άθλησης (κατά την διάρκεια προπονήσεων και αγώνων), είναι να πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης (ν. 4479/2017 Α΄ 94 με τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει σήμερα), με στόχο την ασφάλεια των αθλητών και όλων των παρευρισκομένων.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση να ενημερώνετε τον φάκελό σας στην υπηρεσία μας, καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα (αντίγραφα πρακτικών εκλογικών αρχαιρεσιών Γ.Σ. και Δ.Σ., Οικονομικό Απολογισμό, Οικονομικό Ισολογισμό, Οικονομικό Προϋπολογισμό κ.α.)

Πληροφορίες παρέχονται από το αντίστοιχο τμήμα της ΓΓΑ και της Π.Ε. Σερρών κ. Τσιφούτη Γεώργιο 2321350349