22 Οκτωβρίου, 2019

Βαΐα Βαΐδου

Σέρρες: Αύριο στις 12:00 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε εδώ όλα τα θέματα


ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 347/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σχετικής με την αριθμό κατάθεσης 210/18-4-2018 προσφυγή του Δημητρίου Γιοβάνη του Ιωάννη, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αρ. 91/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα “Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, έτους 2018”.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 56/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018-2019”, προϋπολογισμού 265.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την διενέργεια παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών”, για τα έτη 2020-2023, προϋπολογισμού1.116.000,00 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 11641/2019 ισχύουσας σύμβασης για την “Προμήθεια διατακτικών προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 47.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α., προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πρόσθετες ανάγκες 21 οικογενειών που έχουν παιδιά, για τις σχολικές περιόδους 2019 & 2020, Χριστούγεννα 2019 & 2020 και Πάσχα 2020.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της διαπραγμάτευσης για το τμήμα Α της 2ης ομάδας της προμήθειας “Είδη πληροφορικής και επικοινωνιών”, προϋπολογισμού 31.944,00 € χωρίς Φ.Π.Α., σε συνέχεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών, έτους 2019”, προϋπολογισμού 40.322,50€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2019 μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη παρόχου για την υλοποίηση της πράξης “Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Σερρών”, προϋπολογισμού 59.660,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 9ο: Εγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, με τη διαδιακασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 19.579,60 € με ΦΠΑ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικη άποψη προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών, στην Αγία Νάπα Κύπρου, από την 12η έως και την 15η Οκτωβρίου 2019, για την συμμετοχή τους στο 14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών, σε συνεδριάσεις για την εκδίκαση ενστάσεων κατά των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου για τις Κοινότητες Λευκώνα και Επταμύλων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Έκτακτο κλάδεμα – κοπή επικίνδυνων δέντρων για λόγους δημόσιας ασφάλειας», προϋπολογισμού 39.692,40€ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 203 παρ. 3δ1 του Ν. 4555/2018