29 Ιουλίου, 2020

Press Room

Σε εφαρμογή από αύριο η πλατφόρμα simfiliosi.yeka.gr, έτσι θα «τα βρίσκουν» εργοδότες και εργαζόμενοι


Μέσω πλατφόρμας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με ονομασία e-συμφιλίωση ξεκινάει από αύριο 30 Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News, για πρώτη φορά η υποβολή αιτήσεων για την επίλυση εργατικών διαφόρων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Έτσι τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, οργανώσεις εργοδοτών κάθε βαθμίδας, μπορούν εύκολα και γρήγορα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο https://simfiliosi.yeka.gr, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας αναβαθμίζει το θεσμό της συμφιλιωτικής διαδικασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και για πρώτη φορά γίνεται η διευθέτηση των εργασιακών διαφορών ηλεκτρονικά, άμεσα και αποτελεσματικά.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καινοτομεί, υιοθετώντας νέες μεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μείωσης της γραφειοκρατίας και επιτάχυνσης των διαδικασιών κυβερνητικού έργου.

Συγκεκριμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τέθηκε σε λειτουργία μία νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, αυτή της Τριμερούς Συμφιλιωτικής Διαδικασίας Εργαζομένων/ Εργοδοτών, υπό το συντονισμό του Yπουργείου.

Με τη νέα εφαρμογή, απλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και η Συμφιλιωτική Διαδικασία αναβαθμίζεται και αυτοματοποιείται ενώ παράλληλα γίνεται επεξεργασία όλων των πληροφοριών μέσω της διαλειτουργικότητας από άλλα Πληροφοριακά Συστήματα (ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΣΕΠΕ, ΚΕΑΟ), με γνώμονα την ταχύτερη διευθέτηση εργατικών διαφορών.

Παράλληλα μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, το Υπουργείο θα έχει διαθέσιμα όλα τα δεδομένα, για να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση εργασιακής διένεξης.

Σύμφωνα με την διαδικασία τα ενδιαφερόμενα μέρη, συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, οργανώσεις εργοδοτών κάθε βαθμίδας, μπορούν εύκολα και γρήγορα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο https://simfiliosi.yeka.gr, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.

Η «συμφιλιωτική διαδικασία» επίλυσης εργασιακών διαφορών, αποτελεί μια θεσμική διαδικασία με βάση την οποία επιδιώκεται η προσέγγιση των απόψεων των δύο μερών (εργοδοσίας – εργαζομένων) και η εύρεση μιας λύσης, η οποία θα εδράζεται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και θα τερματίζει τη διένεξη των δύο πλευρών της εργασιακής σχέσης, προκειμένου να εξελιχθεί αυτή ομαλά.

Τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναλαμβάνει, κατόπιν σχετικού αιτήματος του/των ενδιαφερομένων μερών, αρμόδιο στέλεχος του ΣΕΠΕ (κεντρικά ή περιφερειακά).

​Το αίτημα μπορεί να υποβάλει, η/οι συνδικαλιστική/ες οργάνωση/οργανώσεις των εργαζομένων, ή οργάνωση/οργανώσεις των εργοδοτών ή και ένας εργοδότης ατομικά. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα από μεμονωμένο εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση.

Συνήθεις διαφορές, που απορρέουν από την εργασιακή σχέση και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο της «συμφιλιωτικής διαδικασίας» είναι, μεταξύ άλλων, αυτές που αφορούν τη μη εκπλήρωση (ή την καθυστερημένη εκπλήρωση) συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων (παροχών) του ενός μέρους προς το άλλο (μισθολογικών ή άλλων), όσες σχετίζονται με την εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων της νομοθεσίας (και, ενδεχομένως, των συλλογικών και ατομικών συμβάσεων εργασίας) για τη συνδικαλιστική δράση, διαφορές που αφορούν την ελλιπή ή ανύπαρκτη ενημέρωση και διαβούλευση μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και διαφορές που προκύπτουν εξ αφορμής επιχειρησιακών ή κλαδικών/περιφερειακών αναδιαρθρώσεων.