22 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Προσλήψεις στο «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών Α.Ε.» – Ζητά να προσλάβει οδηγούς αστικών λεωφορείων


Το «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών Α.Ε.» ζητά να προσλάβει οδηγούς αστικών λεωφορείων, για το έργο του ΟΑΣΘ που θα εκτελέσει από 1/1/2020, στη Θεσσαλονίκη.

Γενικά προσόντα πρόσληψης
-Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους τα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών προ της προσλήψεώς των.
-Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
-Οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
-Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα.

Ειδικά προσόντα πρόσληψης
-Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου και Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε ισχύ.
-Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλότητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού κατά την πρόσληψη.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2019 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 7:30- 14:00), με κατάθεσή τους στη Γραμματεία της εταιρείας (τέρμα οδού Απαμείας στις Σέρρες- Νέος Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων- 1ος όροφος), καθώς και με αποστολή τους μέσω email.