20 Νοεμβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης των δόσεων των δανείων για έναν χρόνο -Βήμα βήμα η διαδικασία


Τροποποίηση στην Απόφαση, που ορίζει τις λεπτομέρειες για την κρατική επιδότηση ενήμερων και «κόκκινων» δανειοληπτών, έφερε το υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας αναδρομική ισχύ από τον περασμένο μήνα στις πληρωμές.

Περίπου 160 χιλιάδες κορωνοϊόπληκτοι δανειολήπτες με υποθήκη στην πρώτη τους κατοικία, μπήκαν στο πρόγραμμα «Γέφυρα» και δικαιούνται ως και 90% μηνιαίας επιδότησης των δόσεων τους. Το πρόγραμμα προβλέπει κρατική συμμετοχή για 9 μήνες, ωστόσο δεδομένου ότι το συνολικό κονδύλι των 380 εκατ. Ευρώ είχε προβλεφθεί για περίπου 330 χιλιάδες εν δυνάμει δικαιούχους, είναι πιθανόν η επιδότηση να καλύψει τελικά ένα ολόκληρο 12μηνο.

Οι εκρηκτικές συνθήκες, που δημιούργησε, άλλωστε, η πανδημία στον οικογενειακό προϋπολογισμό, επιβάλλουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των κορωνοϊόπληκτων δανειοληπτών.

Βήμα- βήμα η επιδότηση

Η διαδικασία της επιδότησης γίνεται κατόπιν συνεννόησης των τραπεζών με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η νέα Απόφαση:

1. οι τράπεζες μετά την ενημέρωσή τους αναφορικά με την καταρχήν επιλεξιμότητα του οφειλέτη, αποστέλλουν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΔΠΚ)] τα ακόλουθα στοιχεία:

  • α) ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης ανά επιλέξιμη οφειλή, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου.
  • β) ενημέρωση για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων ανά επιλέξιμη οφειλή.

2. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών τη Συνεισφορά Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση και την επιλεξιμότητα του οφειλέτη.

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συνεισφοράς του Δημοσίου, οι τράπεζες αποστέλλουν στην ΗΠΕΔΠΚ το ποσό των μηνιαίων δόσεων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου.

4. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΔΠΚ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανώνυμης Εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην αρμόδια Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η οποία και προβαίνει αρμοδίως στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες λογαριασμούς με διακριτό κωδικό πίστωσης.

5. Η Συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την εξόφληση του δανείου, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης.

Η χρέωση του ακατάσχετου λογαριασμού εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και η αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου πραγματοποιούνται μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από τον αντίστοιχο χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι τράπεζες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέρα από τον σκοπό της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου στους δικαιούχους.

6. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020 και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αίτησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στο λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής ή η έγκριση της αίτησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έλαβε χώρα αργότερα, δύναται να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα.

7. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

8. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.