5 Μαΐου, 2020

Press Room

Π.Ε.Σερρών: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το 5ο αρδευτικό δίκτυο


Στις 26 Ιουνίου 2020 θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 5ΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ & ΜΠΕ», συνολικού προϋπολογισμού 525.000,00 ευρώ. Η μελέτη αφορά την ακόλουθη κατηγορία μελετών:

  • Κατηγορία 13 (Μελέτες Yδραυλικών Έργων)
  • Κατηγορία 9 (Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων)
  • Κατηγορία 23 (Γεωργοτεχνική μελέτη)
  • Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)
  • Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες)
  • Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας). 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, ενώ ο συνολικός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες.

Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.-

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την εν συνεχεία εκπόνηση της μελέτης, τίθενται τα θεμέλια για την οριστική ικανοποίηση ενός πάγιου και δίκαιου αιτήματος των αγροτών τoυ Δήμου Νέας Ζίχνης και ανοίγει οριστικά ο δρόμος για την κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου.

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη