11 Σεπτεμβρίου, 2020

Press Room

Νέο πρόγραμμα για 1.940 νέους ως 29 ετών στο Ψηφιακό μάρκετινγκ στον τουρισμό


Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση δεξιοτήτων 1.940 ανέργων έως 29 ετών στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό μέσω υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης – θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του Τουρισμού- και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, ήδη έχει γίνει η πρόσκληση προς τους φορείς όπως επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών και ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

1. την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης προς τους ωφελούμενους

2. την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης? προς τους ωφελούμενους (θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σχετικά με τις Βασικές γνώσεις περί Τουρισμού, την Ανάλυση των Τουριστικών Προϊόντων και τις Απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) των επαγγελματιών του Τουρισμού και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και πρακτική άσκηση 420 ωρών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του Τουρισμού).

3. την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων

4. το συντονισμό και διαχείριση της υλοποίησης της πράξης και την υλοποίηση ενεργειών Δημοσιότητας

Η Πράξη διακρίνεται σε πέντε (5) ενέργειες:
Ενέργεια 1: ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Πράξη απευθύνεται σε ανέργους έως 29 ετών, πτυχιούχους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας – επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατόπιν διαδικασίας Ανοικτής Πρόσκλησης με βάση τα κριτήρια που θα τεθούν στην πρόσκληση.

Ενέργεια 2: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Ενέργεια 2 αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται από Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω ατομικών συνεδριών κατά την αρχική και τελική φάση του προγράμματος, ο αριθμός των οποίων θα κυμαίνεται από δύο (2) έως έξι (6).

Το περιεχόμενο των συναντήσεων – συνεδριών, θα αφορά ενδεικτικά τα παρακάτω:

– Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου.

– Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Λήψης Απόφασης κ.ά.).

– Συμπλήρωση διαγνωστικών τεστ (γλωσσικής ικανότητας, αριθμητικής ικανότητας, αφαιρετικής & κριτικής σκέψης, επικοινωνιακών & διαπροσωπικών δεξιοτήτων κ.α.).

– Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ σε σχέση με τους στόχους του ωφελούμενου και τους στόχους του προγράμματος

– Εξατομικευμένη επαγγελματική καθοδήγηση του ωφελούμενου με στόχο την πραγματοποίηση στοχευμένης πρακτικής εξάσκησης/ απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

– Συζήτηση για τις πιθανές μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές του ωφελούμενου («Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων»).

– Διαμόρφωση ατομικής βιογραφίας και ατομικού Σχεδίου Δράσης.

– Μελέτη τεχνικών εξεύρεσης εργασίας (τεχνικές αναζήτησης κοινοποιημένων και μη κοινοποιημένων θέσεων εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Europass, σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, σύντομη προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη κ.α.).

– Σύζευξη του ωφελούμενου με επιχείρηση για την πραγματοποίηση στοχευμένης πρακτικής άσκησης, βάσει του προφίλ του ωφελουμένου και των καταγεγραμμένων αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες και των προσφερομένων θέσεων εργασίας.

Η περιγραφή των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών συγκεκριμένος. Η ενέργεια της συμβουλευτικής θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).»

Ενέργεια 3: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Αντικείμενο της ενέργειας 3 είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των Ωφελουμένων.

Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης θα είναι 120 ώρες.

Οι θεματικές ενότητες ενδεικτικά θα καλύπτουν:

α) εξειδικευμένες γνώσεις περί Τουρισμού, την ανάλυση των τουριστικών προϊόντων της χώρας και των περιφερειών της, την παρουσίαση και ανάλυση τουριστικών marketing plans, τις διαγραφόμενες διεθνείς τάσεις ως προς την εξέλιξη των τουριστικών προϊόντων και ιδιαίτερα τις τάσεις της ζήτησης όσον αφορά τα κύρια τουριστικά προϊόντα της χώρας, καθώς και τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) που απαιτείται να κατέχουν οι επαγγελματίες του Τουρισμού.

β) εξειδικευμένες γνώσεις στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ για τον τομέα του Τουρισμού (ενδεικτικές ενότητες: Βασικές Αρχές Ψηφιακού

Μάρκετινγκ, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου, Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και στα φορητά μέσα, κ.α.)
Επιπλέον, ενδεικτικά θα παρασχεθεί στους Ωφελούμενους μια σειρά υποστηρικτικών εργαλείων :

– Οδηγός Εφαρμογής Ψηφιακών Εργαλείων βασισμένος στην επιχείρηση

– Πρότυπο Ψηφιακού Πλάνου

– Λίστα ελέγχου για ψηφιακό επίπεδο μικρομεσαίας επιχείρησης

– Γλωσσάριο Ψηφιακού Marketing

– Επιπλέον Εκπαιδευτικά Εργαλεία (σύνδεσμοι, YouTube, Κέντρα Βοήθειας)

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 420 ώρες για κάθε Ωφελούμενο και θα πραγματοποιηθεί σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του Τουρισμού.

Η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).»

Ενέργεια 4: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

H διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης, από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι:

είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 να παρέχουν πιστοποιήσεις για τη συγκεκριμένη θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην Πράξη

είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην Πράξη

Ενέργεια 5: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Η ενέργεια αφορά στο συνολικό σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της καθώς και στη διαχείριση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου (διενέργεια των απαιτούμενων διαγωνισμών βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σύνταξη περιοδικών εκθέσεων ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιμέρους ενεργειών, πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους κ.α.)

Η δράση θα ενεργοποιηθεί σε ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο από 09-10-2017 (ΑΠ1120) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.