5 Σεπτεμβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Μπαράζ προσλήψεων ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία


Με την χτεσινή απόφαση ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης σε δημόσια νοσοκομεία ιδιωτών ιατρών των εκεί προβλεπόμενων ειδικοτήτων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο της εν λόγω διάταξης ορίζονται ο τρόπος έγκρισης της απασχόλησης των ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία και η καταβαλλόμενη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ παρέχεται ρητά η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα εφημεριών κάθε νοσοκομείου και καθορίζεται το ύψος των αμοιβών που καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Επιπλέον προστέθηκαν νέες ιατρικές ειδικότητες για τις οποίες ανέκυψε επίσης έκτακτη ανάγκη λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον επεκτείνεται χρονικά η ως άνω δυνατότητα απασχόλησης, με έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών και προστίθενται στους φορείς υποδοχείς των ανωτέρω συνεργαζόμενων ιατρών,  εκτός των δημόσιων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και τα Κέντρα Υγείας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ιατρικές ειδικότητες της γενικής χειρουργικής, της γυναικολογίας – μαιευτικής και της ακτινολογίας που προστίθενται στις ήδη ρητά προβλεπόμενες. Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα στα δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τα Κέντρα Υγείας να συνεργάζονται με ιδιώτες ειδικευμένους στις ανωτέρω ειδικότητες ιατρούς με δελτίο παροχής υπηρεσιών για δύο μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο μήνες, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, υπό τους ήδη ισχύοντες όρους.

φωτιστικά inde.gr