16 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ευκολότερη η απόκτηση φορολογικής ενημερότητας


Ένα νέο πλαίσιο που διευκολύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων ισχύει πλέον για την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Συγκεκριμένα καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου στις περιπτώσεις, που ο αιτών το αποδεικτικό έχει:

  • Συνολικές βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 5.000 ευρώ, εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για τον αιτούντα και
  • Συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τριάντα (30) ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου, το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, στην αίτηση και το αποδεικτικό ενημερότητας.

1. Μπορώ  να  λάβω  αποδεικτικό  ενημερότητας  από  το TAXISnet εάν  η  μόνη  μου  εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμη οφειλή μικρού ποσού;

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας (βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. σας καθώς και οφειλές για τις οποίες έχετε ευθύνη για την καταβολή τους) δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις,  δεν  υπάρχει  δέσμευση  χορήγησης), μπορείτε  να  λάβετε  αποδεικτικό ενημερότητας για:

– Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου

– Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης

Μεταβίβαση ακινήτου.

2. Μπορώ  να  λάβω  αποδεικτικό  ενημερότητας  από  το  TAXISnet εάν η  μόνη  μου  εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές (άνω των 30 ευρώ) και η ρύθμισή μου είναι ενήμερη;

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας,

μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, μόνο για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.Για τις λοιπές αιτίες έκδοσης,  θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Δ.Ο.Υ.

3. Μπορώ  να  λάβω  αποδεικτικό  ενημερότητας από  το TAXISnet εάν η  μόνη  μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω μη ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, για:

– Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου

– Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα  πλην Κεντρικής Διοίκησης

– Μεταβίβαση ακινήτου στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες οφειλές

σας είναι έως και 5.000 ευρώ και εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για εσάς ή και για το νομικό πρόσωπο για οφειλές του οποίου έχετε ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

φωτιστικά inde.gr