20 Νοεμβρίου, 2020

Press Room

Και ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ -Υπεγράφη η ΚΥΑ, ποια θα είναι η αμοιβή τους


Υπεγράφη η ΚΥΑ για τους ιδιώτες γιατρούς που εντάσσονται στο ΕΣΥ λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί ο κορωνοϊός.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (που συνυπογράφουν οι κ. Σκυλακάκης, Κικίλιας, Κοντοζαμάνης), η αμοιβή των ιδιωτών γιατρών ανέρχεται στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ μηνιαίως (2.000,00 €), με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η αποζημίωση αυτή, όπως διευκρινίζεται, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δείτε την ΚΥΑ για τους ιδιώτες γιατρούς που εντάσσονται στο ΕΣΥ:

Άρθρο μόνο

  • Ορίζουμε την αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, με ειδικότητα παθολογίας, αναισθησιολογίας, καρδιολογίας, πνευμονολογίας και γενικής ιατρικής, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εντός του κανονικού ωραρίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχι-κώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), καθώς και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19, και οι οποίοι εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα Δημόσια Νοσοκομεία και σε κάθε οργανική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ μηνιαίως (2.000,00 €).
  • Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών των ως άνω φορέων, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
  • H ανωτέρω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
  • Η καταβολή της αποζημίωσης της παρ. 1 στους συνταξιούχους ιατρούς των ειδικοτήτων της ιδίας παραγράφου, πλην αυτών που παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), συνεπάγεται την καταβολή των ακαθάριστων συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, μειωμένων κατά 30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).
  • Η δαπάνη, που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥ.ΠΕ.) και θα καλυφθεί από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή του ν. 4753/2020 και για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα άρθρα 45 και 46 του ως άνω νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

  • Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
  • Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
  • Υφυπουργός Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ