14 Νοεμβρίου, 2019

Press Room

ΕΣΠΑ: 31 νέα επενδυτικά προγράμματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις!


Σήμερα δημοσιεύθηκε η δεύτερη τροποποίηση της απόφασης ένταξης των τουριστικών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ για τα νέα 31 επενδυτικά προγράμματα!

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σχετικά με την ένταξη επιπλέον 31 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων, συνολικού προυπολογισμού 4.653.016,47 ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.366.463,61 ευρώ.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της απόφασης.