6 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για την αναγνώριση -ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης- του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου


Οδηγίες για την αναγνώριση -ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης- του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4611/2019, παρέχει εγκύκλιος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, τα μέλη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), μπορούν, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου, να αναγνωρίσουν με εξαγορά, μέχρι πέντε έτη, ως πλασματικό χρόνο το χρόνο για την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου.

Ο χρόνος αναγνώρισης δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τεσσάρων ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, των πέντε ετών για το 2012, των έξι ετών για το 2013 και των επτά ετών για το έτος 2014 και εφεξής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το θετικό στοιχείο είναι ότι ο εν λόγω χρόνος αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση δε μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης

Για την αναγνώριση απαιτούνται να υπάρχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
  • Η κτήση διδακτορικού τίτλου.
  • Ο διδακτορικός τίτλος να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το διορισμό.

– Να μην έχει χωρίσει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του διδακτορικού. Αν κατά το χρόνο αυτό έχει χωρίσει ασφάλιση, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζονται μόνο τα κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης.

Υπολογισμός του ποσού εξαγοράς -Ποσοστά

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Διευκρινίζεται ότι για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου.

Εξαγορά -Τρόπος καταβολής

Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου, όπως προαναφέρθηκε, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν. Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

  • Εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.
  • Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται).
  • Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, με παρακράτηση κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσού ίσου με το ¼ του ποσού της σύνταξης.

Υποβολή αίτησης -Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στην οποία, μεταξύ άλλων, θα προσδιορίζουν τον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς (εφάπαξ ή σε δόσεις).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει χωρίσει ασφάλιση κατά το χρόνο πραγματοποίησης του διδακτορικού. Σε περίπτωση που έχει χωρίσει ασφάλιση, βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για το χρόνο ασφάλισης.
  • Αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου ή απόφαση αναγνώρισης του διδακτορικού τίτλου εξωτερικού από τον αρμόδιο προς τούτο ΔΟΑΤΑΠ.
  • Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην απόδειξη ότι ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού (π.χ. ΦΕΚ διορισμού, προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης, κ.ά.).

Για την υλοποίηση της εν λόγω αναγνώρισης απαιτείται η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων να έχει υποβληθεί από τις 17/5/2019 και εφεξής (ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων του Ν. 4611/2019). Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών δύναται να ανάγεται και σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα.