15 Ιανουαρίου, 2021

Press Room

Διαδικασία δήλωσης ζημιών και αποζημίωσης από τις πλημμύρες της 4ης Ιανουαρίου.


Ύστερα από τηλεδιάσκεψη, της αρμόδιας συντονιστικής επιτροπής για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πλημμύρες της 4ης Ιανουαρίου στην Π.Ε. Σερρών, σας ενημερώνουμε ότι επιβεβαιώθηκε η εφαρμογή της ταχείας και διευρυμένης διαδικασίας αποζημιώσεων που εφαρμόστηκε στις αποζημιώσεις από την κακοκαιρία του «Ιανού» στην Θεσσαλία και αποφασίστηκαν τα παρακάτω, ως προς την δήλωση των ζημιών των πληγέντων πολιτών :

1) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

α ) ΖΗΜΙΕΣ ΕΛΓΑ
Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές που καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, τις δηλώνουν στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.

Σιτηρά (σκληρό και μαλακό σιτάρι, κριθάρι)
Νεόφυτη Μηδική
Χειμερινά Κηπευτικά
Ελαιοκράμβη
Απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο

β ) ΖΗΜΙΕΣ ΚΟΕ (ΠΡΩΗΝ ΠΣΕΑ)
Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές που καλύπτονται από τον κανονισμό των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), τις δηλώνουν στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.

Πολυετείς καλλιέργειες Μηδικής
Δενδρώδεις καλλιέργειες (και μόνιμη στάγδην άρδευσή τους)
Υποστυλώσεις πολυετών καλλιεργειών
Θερμοκήπια (και εξοπλισμός τους), εφόσον η παραγωγή είναι ασφαλισμένη για τουλάχιστον ένα αίτιο στον ΕΛΓΑ ή σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία
Γεωργικές αποθήκες
Στάβλοι και ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους (αλμεκτήρια, παγολεκάνες, σφυρόμυλοι, κλπ)
Αποθηκευμένα αγροτικά προϊόντα (εξ ιδίας παραγωγής ή εξ αγοράς, εφόσον αποδεικνύεται η πρώτη περίπτωση από την δήλωση ΕΑΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η δεύτερη από τιμολόγια)

Όλες οι αιτήσεις της κατηγορίας αυτής θα διαβιβαστούν προς αξιολόγηση με το καθεστώς της Τριμελούς Επιτροπής («Ιανός»)

γ ) ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΕ
Όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημιές που δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς ΕΛΓΑ και ΚΟΕ, θα τις δηλώσουν στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ με το καθεστώς της Τριμελούς Επιτροπής Ιανός – θα σταλεί ειδικό έντυπο, από τις 20 έως 31 Ιανουαρίου.

Αναφέρονται ενδεικτικές ζημιές :

Έγγειο κεφάλαιο (έδαφος), δηλαδή διάβρωση λόγω βροχόπτωσης και επιχωμάτωση (κάλυψη με φερτά υλικά) λόγω πλημμύρας.
Απώλεια καλλιεργητικού εξοπλισμού πάσης φύσεως (γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία, πομώνες, αντλιοστάσια, κουλούρες στάγδην άρδευση, κ.λ.π).
Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών, πτηνών, χοίρων, σαλιγκαριών και καλλιέργειας μανιταριών
Περιφράξεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Σακχαρότευτλα

2) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων:

– των ατομικών   επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών
-των επιχειρήσεων που ασκούν εποχική δραστηριότητα (πχ. ελαιοτριβεία, ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ)
-των επιχειρήσεων που τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας λόγω COVID-19 εφόσον ήταν ενεργές και έχουν υποστεί ζημία σε:

-Κτιριακές εγκαταστάσεις
-Μέσα παραγωγής και εξοπλισμό
-Εμπορεύματα
-Πρώτες ύλες
-Αποθηκευμένα Προϊόντα
-Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (Διευκρίνιση: Δεν αποζημιώνονται επιβατηγά αυτοκίνητα)
μπορούν να κάνουν αιτήσεις με το καθεστώς της Τριμελούς Επιτροπής στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου τους με διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τις 07/01/2021. Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σερρών.
3) ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ
Οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που έχουν υποστεί ζημίες μπορούν να κάνουν αιτήσεις με το καθεστώς της τριμελούς επιτροπής στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου τους με διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τις 07/01/2021. Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν στο Τμήμα πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Σερρών.

4) ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ – ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Οι ζημιές αυτές δηλώνονται στις τεχνικές υπηρεσίες ή στο γραφείο πολιτικής προστασίας του Δήμου και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προωθούνται στο Τμήμα πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Σερρών.