7 Αυγούστου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ανοίγει η πλατφόρμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας


Στην δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο gov.gr που θα ενεργοποιηθεί από τις 17 Αυγούστου για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., προβλέπει ΚΥΑ των Υπουργείων Εργασίας και Επικρατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση ορίζει μετά την ηλεκτρονική υποβολή να εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση του 90% του ποσού που έχει προκύψει μετά την εφαρμογή των νόμιμων εκπτώσεων. Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση η ηλεκτρονική πλατφόρμα- μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα ενεργοποιηθεί στις 17 Αυγούστου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και μέσω της οποίας θα εκκαθαρίζονται και θα πληρώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., εξαιρουμένων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

Οι οφειλές θα αφορούν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την ένταξη εκάστου κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διαδικασία υπαγωγής

Η απόφαση προβλέπει ότι οι οφειλέτες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Οι ιδιώτες – πάροχοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση– υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική, και προϋποθέτει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης με αντάλλαγμα την άμεση τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφειλών . Σε περίπτωση μη υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων δυνάμει της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες – πάροχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» και υποβάλουν αρχικά αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Η αίτηση υποβάλλεται σε διακριτό πεδίο της πλατφόρμας, ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και περιλαμβάνει: τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος-παρόχου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), τη διεύθυνση του, τον αριθμό λογαριασμού IBAN, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, τα ποσά και τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών με επισήμανση (σε προσφερόμενο από την πλατφόρμα πεδίο) για τα παραστατικά που τυχόν έχουν εκχωρηθεί ως απαιτήσεις, καθώς και τα στοιχεία του/των τυχόν εκδοχέα/έων της απαίτησης μετά των στοιχείων αυτού/ών (Επωνυμία Εκδοχέα, ΑΦΜ, Αριθμός και ημ/νια σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης).Τέλος, με ειδική επισημείωση όπως ορίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο αιτών επιλέγει την κατηγορία παρόχου υπηρεσιών υγείας που τον αφορά όπως αυτές ορίζονται από το νόμο για τον καθορισμό των προβλεπομένων εκπτώσεων.

Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και διακριτά ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία ο αιτών δηλώνει αρχικά ότι δεν έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται στην αίτησή του, πλην εκείνων που έχει ο ίδιος επισημάνει.

Στην περίπτωση που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό ιδιώτες – πάροχοι που έχουν ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του πρώην Φ.Κ.Α με αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται, στην αίτηση που θα υποβάλλουν θα δηλώσουν ότι θα παραιτηθούν από το κάθε δικόγραφο αγωγής ή προσφυγής εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή- προσφυγή.

Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση κατά του πρώην Ταμείου, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στο μηχανισμό, στην αίτηση που υποβάλλουν δηλώνουν ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης κατά του πρώην Ταμείου, αναφορικά με τις συγκεκριμένες αγωγές – προσφυγές.

Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσάν με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 118, παρ. 9 του Ν. 4714/2020 (Α΄148) απορρίπτοντας τα υπόλοιπα.

Εν συνεχεία, ο ιδιώτης – πάροχος, αποδέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση τα ποσά που έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αποδοχής του ποσού, υποβάλλει τυποποιημένο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθμιση για όλες τις απαιτήσεις του που εμπεριέχονται στην αίτηση του και που δεν έχουν εκχωρηθεί και ότι παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της αίτησης καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων μέχρι και την εξόφληση της απαίτησης

Επίσης ο ιδιώτης – πάροχος εκδίδει και αναρτά στην ηλεκτρονική υπηρεσία τα φορολογικά παραστατικά που απαιτούνται για την πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση του 90% του ποσού που έχει προκύψει μετά την εφαρμογή των νόμιμων εκπτώσεων. Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί νομίμως προκαταβολές, καταβάλλεται μόνο το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό, κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο ιδιώτης – πάροχος ενημερώνεται και για την ολοκλήρωση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες e- ΕΦΚΑ, και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της απαίτησης.

φωτιστικά inde.gr