ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 11 Ιουλίου 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών

 1. Δημοτικούς Συμβούλους

Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών

Έδρες τους

 

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, αυτές της παρ. 5 του άρθρου 65 του ιδίου νόμου (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, λόγω της ανάγκης συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του Δήμου και του επείγοντος χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση αναθεωρημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων για τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ¨Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ14 ¨Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ   2ο:    Αντικατάσταση προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου 2019 στην Αθήνα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση διοργάνωσης του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τέχνης και Παιδείας ¨Η Άρπα του Αιόλου¨ από 4 έως 6 Ιουλίου 2019.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση απολογισμού:

α) Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών και

β) Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Δήμου Σερρών,

έτους 2018.                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Κυρτάσογλου Δ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση της υπ’ αρ. 71/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2018¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Γρηγοριάδης Χ.    

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση της υπ’ αρ. 53/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019¨.

Εισηγητής: Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση της υπ’ αρ. 63/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων 2018¨.

Εισηγητής: Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση της υπ’ αρ. 72/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων 2018¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση ταφής τιμής ένεκεν του τέως Δημάρχου Σερρών Ανδρέα Ανδρέου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  16ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 767.400,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της απόφασης ¨Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση 4ης τροποποίησης της πράξης ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με ακρωνύμιο Green Crew.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πλανόδιας πωλήτριας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση δημιουργίας νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 831/2018 ΑΔΣ: ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών, για το έτος 2019¨.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση τροποποίησης σύμβασης απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης:

α) των υπ’ αριθμ. 21529/05-07-2018 & 21672/06-07-2018 συμβάσεων

προμήθειας ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών  και

β) της υπ’ αριθμ. 21673/06-07-2018  σύμβασης  προμήθειας  αναλώσι-

μων  για  εκτυπωτές – πολυμηχανήματα   και  φωτοτυπικά,   για   τις

ανάγκες του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού οικοπέδου στην ¨Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.¨ για κατασκευή νηπιαγωγείου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  25ο:   Λήψη απόφασης για την ανάληψη από το Δήμο Σερρών του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των σχολικών μονάδων του 12ου και 24ου νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών μετά την παράδοση του έργου από την ¨Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.¨ (ΚΤΥΠ Α.Ε.).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Κυρτάσογλου Δ.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 5,10 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Α.Κ. 1704003 στο Ο.Π. 560.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 24ου νηπιαγωγείου του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.                         

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γρηγοριάδης Χ., Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016     και

β) Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου

Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:   

α) 1ου ΑΠΕ ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών

έτους 2018¨,

β) 1ου ΑΠΕ ¨Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας  κληροδοτήματος

Αποστολίδη¨,

γ) 1ου ΑΠΕ ¨Επισκευές-συντηρήσεις-ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστά-

σεων κοινόχρηστων χώρων έτους 2018-2019¨,

δ) 1ου ΑΠΕ ¨Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό

Γυμναστήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών¨  και

ε) 1ου ΑΠΕ  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1  του  πρώην   στρατοπέδου

Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018¨.                                                           

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  32ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.                                                          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  33ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.                                                           

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση διαγραφής χρηματικού καταλόγου.                                                           

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  35ο:   Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων:

α) επί του υπ’ αριθμ. 521 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Χριστός,

β) επί του υπ’ αριθμ. 6149 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σερρών,

γ) (απότμησης πεζοδρομίου) στο Τ.Δ. Σερρών (1ο χλμ. Σερρών-Δρά-

μας)    και

δ) (απότμησης πεζοδρομίου) στο Τ.Δ. Καλών Δένδρων.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και της αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας, κατά το μήνα Ιούνιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  38ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.                                                          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

 

Κοινοποίηση:

 1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 2. κ. Δ/ντή Διοικητικών
 3. κ. Δ/ντή Οικονομικών
 4. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.
 5. κ. Δ/ντή Καθαριότητας
 6. κ. Δ/ντή Ανάπτυξης & Αγροτ. Οικονομίας
 7. κ. Δ/ντή Κοινων.Προστασ.,Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού
 8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 9. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
 10. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
 11. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

Π. Κωστοπούλου 2

 1. Εμπορικό Σύλλογο

Π. Κωστοπούλου 2

 1. ΟΕΒΕΣ

Π. Κωστοπούλου 2

 1. Οικονομικό Επιμελητήριο

Μεραρχίας 14

 1. Δικηγορικό Σύλλογο

Μεραρχίας 53

 1. Ιατρικό Σύλλογο

Τσαλοπούλου 12

 1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Π. Μελά 16

 1. Τ.Ε.Ι. Σερρών

Ενταύθα

 1. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:

– Σερρών

– Μητρουσίου

– Λευκώνα

– Σκουτάρεως

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

 1. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:

– Αγίας Ελένης

– Αδελφικού

– Αναγέννησης

– Άνω Βροντούς

– Άνω Καμήλας

– Βαμβακιάς

– Βαμβακούσσης

– Ελαιώνος

– Επταμύλων

– Καλών Δένδρων

– Κάτω Καμήλας

– Κουβουκλίου

– Κουμαριάς

– Κωνσταντινάτου

– Μονοκκλησιάς

– Οινούσας

– Ορεινής

– Πεπονιάς

– Προβατά

– Χριστός

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)